Loreta Bukartienė

Santrauka

Sveikatos priežiūros sferoje organizacinė kultūra siejama su keliais veiklos elementais, darančiais įtaką kokybei. Tai – slauga, pasitenkinimas darbu ir pacientų saugumas. Todėl akivaizdu, kad paslaugų tiekėjo organizacinė kultūra daro įtaką sveikatos priežiūros organizacijų charakteristikoms. Šiuo tyrimu siekta atskleisti būdingus ligoninės organizacijos kultūros ypatumus, rasti svarbiausius veiksnius, lemiančius ar turinčius poveikį ligoninės, kaip sveikatos organizacijos, kultūrai. Tyrimo instrumentarijus remiasi Denison (2000) parengta metodologija. Organizacijos kultūros modelio pagrindą sudaro keturi kultūros bruožai: įsitraukimas, nuoseklumas, adaptyvumas ir misija. Duomenų analizei panaudota statistinio duomenų analizės paketo SPSS 13,0 versija. Nustatyti skirtumams tarp kelių skirtingų grupių buvo taikomas Kruskal-Wallis testas. Hipotezės apie dviejų požymių nepriklausomumą buvo tikrinamos naudojant chi kvadrato (χ²) kriterijų. Kintamųjų reikšmėms palyginti buvo naudojami procentinių dažnių 95% pasikliautinieji intervalai. Rodiklių skirtumai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p<0,05. Įvairiems vertinimams palyginti buvo skaičiuojami empiriniai vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai. Tyrimo metu paaiškėjo, kad N ligoninė turi vidutinį įsitraukimo laipsnį (įverčio aritmetinis vidurkis – 2,93 balo iš 4 galimų), vidutiniškai išreikštą nuoseklumą (įverčio aritmetinis vidurkis – 2,78 balo iš 4 galimų), adaptyvumą (įverčio aritmetinis vidurkis – 2,77 balo iš 4 galimų), misijos pojūtį (įverčio aritmetinis vidurkis – 2,77 balo iš 4 galimų). Slaugytojų, kurių darbo stažas iki metų, bei 20 ir daugiau metų, nuomonė apie organizacijos kultūrą yra išryškėjusi stipriau. Slaugytojos, išdirbusios organizacijoje 2-5 metus, ir slaugytojos, kurių darbo stažas 16-20 metų, organizacijos kultūrą vertina silpnai.

doi:10.5200/sm-hs.2012.069

Raktiniai žodžiai: organizacijos kultūra; sveikatos priežiūra; kokybė
DOI: 10.5200/312
Pilnas tekstasPDF

Atgal