Gintautas Virketis, Gintarė Kazlauskė

Santrauka

Sveikatos priežiūros organizaciniai pokyčiai neįsivaiz­duojami be e. sveikatos technologinės pažangos. Jie yra sėkmingesni, kai kuo daugiau sveikatos priežiūros spe­cialistų jaučiasi pasiruošę pokyčiams, pripažįsta poky­čio vertę ir kuo mažiau yra besipriešinančių pokyčiams.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti stacionarinės asmens svei­katos priežiūros įstaigos (ASPĮ) specialistų požiūrį į prie­šinimąsi mažinančius veiksnius ir priemones, diegiant ir plečiant e. sveikatos paslaugas.

Tyrimo metodika – atliktas kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa raštu. Anketa sudaryta atsižvelgiant į moksli­ninkų, nagrinėjusių e. sveikatą, tyrimus. Statistiniai duo­menys apdoroti IBM SPSS 23.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programiniu paketu.

Rezultatai. Nustatyta, kad naudojantis e. sveikata yra greitesnis, patogesnis informacijos prieinamumas, jos gavimas. Tyrimų rezultatų gavimas iš laboratorijos tie­siogiai gydančiam gydytojui, kitos informacijos gavimas, jos panaudojimas ir keitimasis mažina priešinimąsi e. sveikatos diegimui.

Aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys specialistai statistiškai reikšmingai dažniau nurodo, kad e. sveikata suteikia galimybę greičiau ir patogiau keistis informa­cija. Jaunesni nei 50 metų specialistai statistiškai dažniau sutinka, kad priešinimąsi e. sveikatos diegimui mažina laiko trumpėjimas popierinės dokumentacijos pildymui.

Pirmos amžiaus grupės respondentai statistiškai reikš­mingai dažniau nurodė, kad sėkmingai e. sveikatos plė­trai labiausiai priimtinas apsikeitimas gerąja praktika. Didžioji dalis darbuotojų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ir vadovai statistiškai reikšmingai dažniau nurodė, kad darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, sklan­dus informacinių technologijų infrastruktūros diegimas yra reikšmingos priemonės sėkmingai e. sveikatos sis­temos plėtrai.

Išvados. Informacinių technologijų panaudojimas ir plėtra e. sveikatoje yra reikšmingas veiksnys plėtojant moks­linius tyrimus ir gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. E. sveikatos diegimas ir plėtra sveikatos prie­žiūros specialistų suvokiama kaip teigiamas ir naudingas pokytis. Tyrimo metu nustatyti veiksniai, mažinantys priešinimąsi e. sveikatos sistemos diegimui ir plėtrai: greitesnis, patogesnis informacijos prieinamumas, jos gavimas, panaudojimas ir keitimasis, tiesioginis tyrimų rezultatų gavimas iš laboratorijos gydančiam gydytojui. Priemonės, mažinančios priešinimąsi: apsikeitimas gerąja praktika, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir sklan­dus informacinių technologijų infrastruktūros diegimas.

Raktiniai žodžiai: e. sveikata, e. sveikatos paslaugos, priešinimosi e. sveikatai mažinimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.227
Pilnas tekstasPDF

Back