Neringa Strazdienė, Birutė Strukčinskienė, Vaiva Strukčinskaitė, Ineta Pačiauskaitė, Marina Prokofjeva, Sigitas Griškonis

Santrauka

Daugelio ligų ir sutrikimų priežastis – rizikingas elge­sys, kuris kelia grėsmę žmogaus sveikatai, gerovei, atei­ties raidai bei sėkmei. Ypač svarbu, kad paauglystėje naujos patirtys netaptų rizikinga elgsena, o besiformuo­jantys gyvensenos įpročiai taptų poreikiu elgtis sveikai. Straipsnyje analizuojami Klaipėdos miesto ir rajono 10- 12 klasių mokinių rizikingos elgsenos – psichoaktyviųjų medžiagų: tabako gaminių ir (ar) elektroninių cigarečių, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo aspektai. Pasi­rinkta kiekybinio tyrimo strategija, taikyta apklausa raštu. Buvo apklausta 260 Klaipėdos miesto ir rajono 10-12 klasės mokinių nuo 16 iki 19 metų. Statistinei duomenų analizei naudota SPSS programa (versija 23.0). Statisti­niam reikšmingumui tikrinti taikytas Chi kvadrato (χ2) kriterijus. Duomenys statistiškai reikšmingi, kai p<0,05. Tyrimo rezultatai parodė, kad psichoaktyviąsias medžia­gas dauguma paauglių pirmą kartą pavartojo būdami 13- 16 metų, o dalis paauglių – 7-12 metų. Dauguma paauglių nevartojo narkotinių medžiagų, tačiau vartojo alkoholį, o beveik pusė – rūkė. Vaikinai reikšmingai dažniau var­tojo alkoholinius gėrimus bei narkotines medžiagas, nei merginos. Mieste ir rajone (kaime) gyvenantys paaugliai psichoaktyviąsias medžiagas vartojo panašiai. Paauglius vartoti psichoaktyviąsias medžiagas paskatino bendra­amžiai. Apie pusė paauglių mano, kad psichoaktyviosios medžiagos padeda atsipalaiduoti.

Raktiniai žodžiai: Klaipėdos miestas, Klaipėdos rajonas, mokiniai, paaugliai, jaunimas, rizikinga elgsena, psichoaktyviosios medžiagos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.194
Pilnas tekstasPDF

Back