Elena Barzinskienė, Aušra Adomavičienė, Almeda Kurienė, Natalja Fatkulina

Santrauka

Efektyvi ergoterapijos programa padeda cerebriniu paralyžiumi sergantiems vaikams geriau adaptuotis kasdieniame gyvenime ir gerina jo kokybę. Inovaty­vių technologijų stoka reabilitacijoje yra akivaizdi.
Tyrimo tikslas – įvertinti RehaCom programos po­veikį cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų dėmesio koncentracijos lavinimui.
Tyrime dalyvavo 52 tiriamieji (8-12m.), vykdžiusieji ambulatorinės reabilitacijos programą Vilniaus uni­versitetinės ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoni­nės Fizinės medicinos ir reabilitacijos centre 2017- 2018 metais. Tiriamieji atsitiktinės atrankos būdu suskirstyti į dvi grupes – tiriamąją (n=26) ir kon­trolinę (n=26). Tyrimo metu buvo vertinama dėme­sio koncentracija, susikaupimas, budrumas. Tyrimo metodai: Trumpas protinės būklės vertinimo testas (toliau – TPBT), Monrealio kognityvinis testas (to­liau – MoCA), skaitmenų ir simbolių pakeičiamumo testas (toliau – SSPT), dėmesio koncentracijos tes­tas „Sujunk taškus“, Kortų rūšiavimo testas įvertinti budrumą.
Vertinimas buvo atliekamas reabilitacijos pradžioje ir pabaigoje. Tiriamajai grupei taikyta RehaCom pro­grama kartu su įprastine ergoterapija, o kontrolinei – ergoterapijos užsiėmimas kognityvinių funkcijų lavinimui kartu su įprastine ergoterapija. Duomenų analizė atlikta naudojant statistinės analizės R com­mander I386 3.0.2 ir Excel 2010 programas.
Rezultatai. Nustatyta, kad ir tiriamosios, ir kontroli­nės grupės vaikų dėmesio koncentracijos rezultatai reikšmingai pagerėjo, nors statistiškai reikšmingai didesnis pokytis nustatytas tiriamosios grupės. RehaCom programa yra efektyvus metodas cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų susikaupimo lavinimui. Tiriamosios grupės susikaupimo rezultatų pokytis buvo statistiškai reikšmingas (p=0,004), o kontroli­nės grupės rezultatai reikšmingai nepakito (p=0,06). Tiriamosios ir kontrolinės grupės vaikų budrumas pir­mojo tyrimo metu statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Antrojo tyrimo metu nustatyta, kad vaikų budrumo rezultatai reikšmingai pagerėjo abiejose grupėse, ta­čiau statistiškai reikšmingai didesnis pokytis buvo tiriamosios grupės.
Išvados. RehaCom programa yra efektyvi cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų susikaupimo lavinimui. Tiriamosios grupės susikaupimo rezultatų pokytis buvo statistiškai reikšmingas (p=0,004), o kontroli­nės grupės rezultatai reikšmingai nepakito (p=0,06). ­

Raktiniai žodžiai: cerebrinis paralyžius, vaikai, dėmesio koncentracija, RehaCom programa, ergoterapija.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.022
Pilnas tekstasPDF

Back