Gabrielė Balaišytė, Danguolė Grūnovienė, Aušrinė Vaitkutė, Edita Kizevičienė

Santrauka

Eksperimentai su gyvūnais ilgą laiką buvo, o kai kuriose valstybėse vis dar yra neišvengiami ir būtini metodai, užtikrinantys kosmetikos priemonių bei jų ingredientų saugumą. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio krei­piama į gyvūnų teises, svarstomas žiaurių bei nehuma­niškų tyrimų draudimas ir jų alternatyvos. Prie gyvūnų teisių užtikrinimo ir jų testavimo draudimo ypač aktyviai prisideda socialiniuose tinkluose skelbiama informacija. Išsivysčiusiose valstybėse, tokiose kaip Jungtinės Ame­rikos Valstijos ar Europos Sąjungos šalys, padidėjo do­mėjimasis gyvūnų gerove, jų psichologine savijauta ir laime. Šiandieninėje visuomenėje kosmetikos pramonė siūlo platų kosmetinių priemonių asortimentą su įvai­riomis sudedamosiomis dalimis, kurių kilmė gyvūninė, augalinė ar sintetinė, o paskirtis − odos valymas, rami­nimas, atkūrimas, stiprinimas, apsaugojimas ir gydymas. Kosmetinės priemonės prieinamos kiekvienam, tačiau neretai vartotojams sunku išsirinkti jiems tinkamas prie­mones dėl per mažos informacijos sklaidos apie atskirų ingredientų atpažinimą, jų poveikį, efektą.

Tyrimu siekta atskleisti Lietuvos vartotojų ir kosmeto­logų bei vartotojų iš užsienio šalių: Latvijos, Ispanijos, Lenkijos ir Didžiosios Britanijos respondentų nuomonę apie eksperimentų su gyvūnais draudimą bei gyvūninės kilmės ingredientų keitimą alternatyvomis kosmetikos pramonėje. Tyrime dalyvavo 50 vartotojų ir 51 kosmeto­logė iš Lietuvos bei 50 vartotojų iš įvairių užsienio šalių: 20 Latvijos, 14 Ispanijos, 10 Lenkijos ir 6 Didžiosios Bri­tanijos piliečiai. Tyrimo tikslui pasiekti vykdyta apklausa raštu (internetu). Klausimai suskirstyti į uždaro ir atviro tipo (kokybinius). Tyrimo rezultatai parodė, kad trečdalis respondentų mano, jog daugelyje šalių eksperimentai su gyvūnais atliekami, nes kol kas dar nėra išrasta alterna­tyvių būdų. Nustatyta, kad Lietuvos visuomenei trūksta žinių apie eksperimentus su gyvūnais, gyvūninės kilmės ingredientus bei jų alternatyvų naudojimą kosmetikos pramonėje. Informacija socialiniuose tinkluose skatina visuomenės domėjimąsi kosmetikos priemonėmis, ku­rių gamybai nenaudojami gyvūninės kilmės ingredien­tai. Kosmetologės, atlikdamos kosmetines procedūras, supažindina klientus su kosmetikos priemonių ingredi­entų poveikiu odai, tačiau tik mažuma informuoja apie jose naudojamus gyvūninės kilmės ingredientus bei jų alternatyvas. Kosmetologės renkasi priemones pagal ingredientų poveikį ir saugumą, neatsižvelgdamos, ar tai gyvūninės, ar augalinės kilmės produktai. Didėja domėjimasis etiškomis ir aukštesnius standartus atitin­kančiomis priemonėmis.

Raktiniai žodžiai: alternatyva, augalinės kilmės ingredientai, eksperimentai su gyvūnais, gyvūninės kilmės ingredientai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.138
Pilnas tekstasPDF

Back