Andželika Klimovaitė, Vilma Nijolė Milienė, Severina Žemaitienė

Santrauka

Šių dienų COVID-19 pandemijos problema paskatino sveikatos priežiūros specialistus iš pagrindų pakeisti savo darbo įpročius, mokytis ir iš naujo prisitaikyti prie pasikeitusių darbo sąlygų. Pokyčiai ypač palietė pirmi­nės sveikatos priežiūros specialistus ir jų psichoemo­cinę būklę.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie šeimos gydytojų darbo iššūkius COVID-19 pandemi­jos metu.

Metodika. Atlikta elektroninė literatūros analizė Clini­calKey ir PubMed duomenų bazėse anglų kalba, nau­dojant šias raktažodžių kombinacijas: family medicine (or) family doctor (or) general practitioner, COVID-19, mental health, telemedicine.

Rezultatai. Remiantis išanalizuotais moksliniais straips­niais, nustatyta, kad telemedicinos naudojimas pirminės sveikatos priežiūros specialistų darbe COVID-19 pan­demijos metu palengvino šeimos gydytojų darbą. Dėl COVID-19 pandemijos atsiradę šeimos gydytojo darbo pokyčiai padarė žalą psichoemocinei sveikatai.

Išvados. Pasikeitęs pacientų konsultavimo būdas pande­mijos metu palengvino šeimos medicinos gydytojų darbą. Kito pirminės sveikatos priežiūros specialistų psichoe­mocinė būklė – dažniausiai pasitaikė nerimo, miego, potrauminio streso sutrikimai, depresija.

Raktiniai žodžiai: COVID-19, šeimos gydytojai, psichoemocinė būklė, telemedicina.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.133
Pilnas tekstasPDF

Back