Mokslinius straipsnius žurnale „Sveiktos mokslai“ pageidauja išspausdinti ne tik didelę patirtį turintys, bet ir pradedantys žengti mokslo keliu autoriai. Ir vienų, ir kitų autorių mokslinis straipsnis gali atitikti recenzavimo kriterijus, jeigu jis parašytas pagal visus žurnalo reikalavimus. Tam reikalui žurnale lietuvių ir anglų  kalbomis spausdinami  „Reikalavimai moksliniam straipsniui žurnale „Sveikatos mokslai“. Jie yra pasiekiami žurnalo svetainėje https://sm-hs.eu skiltyje „Informacija autoriams“.

Žurnalo vyriausiasis redaktorius atlieka preliminarų straipsnių vertinimą ir atmeta tuos straipsnius, kurie neatitinka mokslo žurnalo reikalavimų. Recenzavimui duodami tik straipsniai, praėję preliminarų atrinkimą. Pagal atitinkamą sritį parinkti redkolegijos nariai tikrina metodologinį pateiktų argumentų pagrįstumą, cituojamų šaltinių tinkamumą, pristatyto tyrimo ir jo išvadų originalumą ir kt. Reikia pripažinti, kad recenzavimas neleidžia nustatyti, ar straipsnyje pateikti duomenys yra teisingi, tačiau neabejotinai recenzavimas prisideda prie straipsnio kokybės tobulinimo. Todėl žurnalo redakcija iš autorių reikalauja raštiško patvirtinimo, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia kitų asmenų autorinių teisių ir nėra anksčiau skelbtas spaudoje arba planuojamas įteikti kitiems žurnalams. Galutinį sprendimą dėl straipsnio publikavimo priima vyr. redaktorius, atsižvelgdamas į recenzentų bei redkolegijos narių vertinimus ir pastabas. Žurnalas naudoja įprastą „viengubą“, o dažniausiai „dvigubą akląjį“ recenzavimą: recenzentai nežino, kas yra recenzuojamo straipsnio autoriai; autoriai nežino, kas recenzavo pateiktą straipsnį. Jeigu pateikto straipsnio problematika yra tarpdisciplininė, viena recenzija būna gretutinės mokslo srities ar krypties mokslininko. Žurnalui pateiktus straipsnius recenzuoja ne mažiau kaip du atitinkamai pagal mokslinės veiklos sritį parinkti redakcinės kolegijos nariai.

Recenzijai parengti yra sudaryta speciali forma, kuri pateikta žurnalo svetainėje:

https://sm-hs.eu skiltyje „Recenzentams“. Taip pat recenzija gali būti parašyta laisva forma.

Po recenzavimo, atsižvelgiant į pastabas, straipsnis gali būti grąžintas autoriams taisymui. Prašymas pakoreguoti straipsnį negarantuoja, jog pataisytas straipsnis bus priimtas spausdinimui. Pataisyti straipsniai pateikiami žurnalo redakcinės kolegijos recenzentams su detaliu atsakymu apie atliktus taisymus (pataisymai straipsnio tekste pažymimi kita spalva).

Žurnalas jau keletą metų naudojasi CrossRef sistema, kuri padeda lengvai atrasti straipsnyje paminėtą publikaciją ar citatą. Kiekvienam recenzuojamam straipsniui žurnale suteikiamas DOI indeksas, kuris straipsnių sąrašą padaro interaktyviu. O tai leidžia pasiekti kitas publikacijas, kurios cituojamos žurnalo tekste. Taip pat ir kiti autoriai gali matyti, kas ir kur citavo jo publikuotą tekstą.