Milda Serbentavičiūtė, Jovita Petrulytė, Laima Mikulėnaitė

Abstract

Tyrimo tikslas – ištirti vaizdinių elementų taikymo kineziterapijoje poveikį vaikų, turinčių autizmo spek­tro sutrikimų, imitacijos įgūdžiams.
Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti bendrosios kineziterapi­jos programos poveikį vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, reakcijos greičiui, imitavimo trukmei ir imituojamų veiksmų skaičiui. 2. Nustatyti kinezitera­pijos programos, taikant vaizdines priemones, poveikį vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, reakcijos greičiui, imitavimo trukmei ir imituojamų veiksmų skaičiui. 3. Palyginti bendrosios ir eksperimentinės kineziterapijos programų efektyvumą, lavinant vaikų imitacijos įgūdžius.
Metodai. Tyrime dalyvavo 40 autizmo spektro sutri­kimą turinčių vaikų (amžiaus vidurkis 4,32 ±1,05): kontrolinė grupė (n=20), kuriai taikyta bendroji kine­ziterapijos programa ir eksperimentinė grupė (n=20), kuriai taikyta kineziterapija su pagalbinėmis vaizdinė­mis priemonėmis. Tiriamiesiems skirti 8 individualūs kineziterapijos užsiėmimai ir 2 vertinimai. Tyrime naudoti metodai: atranka į tyrimą vykdyta naudojantis DCDQ’07 klausimynu, imituojamų veiksmų skaičiui įvertinti naudotas VB-MAPP vertinimo sistemos I ly­gio motorinio imitavimo testas, imitavimo reakcijos greitis ir trukmė buvo matuojami laikmačiu.
Rezultatai. Motorinių imitacijų skaičius po taikomos kineziterapijos programos abiejose grupėse padidėjo statistiškai reikšmingai (p<0,05, p=0,001). Lyginant abi grupes, tarpusavyje statistiškai reikšmingo skir­tumo nenustatyta (p>0,05). Reakcijos greitis abiejose grupėse kito teigiamai (p<0,05), lyginant abi grupes tarpusavyje statistiškai reikšmingų skirtumų nepaste­bėta (p>0,05). Įvertinus imitavimo trukmę nustatyta, kad abi programos buvo efektyvios, didinant imi­tavimo trukmę (p=0,001). Lyginant rezultatus tarp grupių, paaiškėjo, kad didesnis teigiamas rezultatas gerinant imitavimo trukmę pasiektas taikant kinezi­terapiją su integruotomis vaizdinėmis priemonėmis (p<0,05).

Keyword(s): autizmo spektro sutrikimai, vaikai, imitacija, veidrodiniai neuronai, vizualizacija, kineziterapija.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.024
Full TextPDF

Back