Roma Jusienė, Ilona Laurinaitytė, Alina Pajėdienė, Rūta Praninskienė, Lauryna Rakickienė, Vaidotas Urbonas

Abstract

Informacinėms technologijoms vis labiau skverbiantisį kiekvienos šeimos kasdienybę įvairių šalių tyrėjaijau kurį laiką aktyviai domisi galimu jų naudojimopoveikiu vaikų sveikatai; vis dėlto itin nedaug tyrimų,kuriuose būtų kompleksiškai tiriama ir psichikos,ir fizinė sveikata, jos sąsajos su vaikų aktyviubei pasyviu buvimu prie įvairių ekranų. Tyrimo tikslas– nustatyti, kokios yra pusantrų – penkerių metųamžiaus vaikų aktyvaus ir pasyvaus informaciniųtechnologijų (televizoriaus, kompiuterio, planšetiniokompiuterio, išmaniojo telefono ir žaidimų konsolės)naudojimo apimtys bei kaip jos siejasi su šių vaikųpsichologinės ir fizinės sveikatos aspektais. Siekiantšio tikslo, ikimokyklinio amžiaus vaikų iš įvairių Lietuvosvietovių tėvų buvo paprašyta užpildyti anketasapie jų vaikų psichikos ir fizinę sveikatą bei informaciniųtechnologijų naudojimą (tiek aktyvų, tiekpasyvų). 2017m. balandžio – spalio mėnesiais buvosurinkti duomenys apie 769 vaikus nuo 18 iki 72 mėn.amžiaus (M = 42,42, SD = 15,5). Tyrimo rezultatai atskleidė,kad trečdalis vaikų darbo dienomis praleidžiaprie ekranų nuo 30 min. iki valandos, o savaitgaliais– nuo 1 iki 2 valandų, tačiau nemaža dalis (11 proc.darbo dienomis ir 22 proc. laisvadieniais) naudojasiinformacinėmis technologijomis 2-3 val. ir daugiau;ilgiau prie ekranų būna vyresni vaikai, taip pat tie,kurių tėvų išsilavinimas yra vidurinis arba žemesnis.Dažniausiai ikimokyklinio amžiaus vaikai žiūritelevizorių, rečiau naudojasi išmaniuoju telefonu arplanšetiniu kompiuteriu, dar rečiau– kompiuteriu, ožaidimų konsole šio amžiaus vaikai beveik nesinaudoja.Tėvai būdami šalia vaiko dažniausiai žiūri TV arnaudojasi išmaniuoju telefonu, TV kaip “fonas” dažnaiar beveik visada būna naudojamas 29 proc. tirtųvaikų šeimose. Rasta reikšmingų sąsajų tarp informaciniųtechnologijų naudojimo ir sveikatos rodiklių:ilgesnė buvimo prie ekrano trukmė yra susijusi sudidesniais vaikų emocinių, elgesio problemų, somatiniųskundų ir bendrai somatinių simptomų įverčiais,taip pat dažnesniu sergamumu ūminėmis ligomis irtrumpesne miego trukme, net ir kontroliuojant vaikųamžių. Formuluojant ikimokyklinio amžiaus vaikųinformacinių technologijų naudojimo rekomendacijassvarbu turėti omenyje, kad reikšmingai didesnei somatinėssimptomatikos raiškai atsirasti svarbi jau 1-2val. buvimo prie ekranų trukmė, o elgesio ir emocijųsunkumų didesnei raiškai – 2-3 val. ir ilgesnė buvimoprie ekranų trukmė.

Keyword(s): informacinės technologijos, ikimokyklinis amžius, somatiniai simptomai, elgesio ir emocijų sunkumai, visuomenės sveikata.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.109
Full TextPDF

Back