Birutė Pockevičiūtė-Tarasovė, Regina Motienė, Aurimas Galkontas

Abstract

Gyventojai patys pasirenka sau artimas, socialiniuose tinkluose egzistuojančias vaistinių tinklų bendruomenes ir tampa jų sekėjais. Vaistinių tinklų komunikacijos soci­aliniuose tinkluose metu farmacijos specialistai dalijasi patirtimi, naujovėmis, perteikdami po patyrimo suvoktą emocinę ir funkcinę vertę, kuri daro poveikį gyventojų sveikatos priežiūrai ir pirkimo elgsenai. Farmacijos spe­cialistų komunikacine žinute perduodamą informaciją gy­ventojai suvokia kaip profesionalią, patikimą, naujovišką ir reikšmingą. Komunikacinėje žinutėje perteikiamos ir itin svarbios farmacijos specialistų asmeninės savybes, ypač patikimumas, motyvacija, nuoširdumas, atsakin­gumas, nuolankumas bei profesionalumas, grindžiamas kompetentingumu, etiškumu, nešališkumu. Farmacijos specialistai, vaistinių tinklų komunikacijos socialiniuose tinkluose siunčiantys informacinę žinutę, stiprina jos gilumą, išraiškingumą, emocionalumą, vaizdingumą, kalbos stilių, neverbalinę kalbą. Tyrimo objektas – far­macijos specialistų socialiniuose tinkluose siunčiamos komunikacinės žinutės poveikis gyventojų suvokiamai emocinei ir funkcinei vertei. Tyrimo tikslas – atskleisti respondentų nuomonę apie farmacijos specialistų so­cialiniuose tinkluose siunčiamos komunikacinės žinu­tės poveikį gyventojų suvokiamai emocinei ir funkcinei vertei. Empirinio tyrimo metu nustatyta, kad farmacijos specialistai vaizdinga, įdomia, įsimintina komunikacine žinute daro stiprų poveikį gyventojų suvokiamai emo­cinei vertei. Farmacijos specialistų motyvavimas, nuo­širdumas, nuolankumas, atsakingumas, patikimumas ir mokymosi metu įgytos bei pritaikytos farmacinėje vei­kloje profesinės kompetencijos turi labai didelę teigiamą įtaką gyventojų suvokiamai emocinei vertei. Farmacijos specialistų siunčiamos komunikacinės žinutės poveikis turi teigiamą poveikį gyventojų vaistinių preparatų ar kitų prekių įsigijimui. Tyrimo metu nustatyta, jog komunika­cine žinute perteikiamos farmacijos specialistų asmeni­nės savybės, tokios kaip nuoširdumas, nuolankumas, motyvavimas, patikimumas ir profesinės kompetencijos, turi stiprų poveikį gyventojų vaistinių preparatų ar kitų prekių įsigijimui ir vartojimui.

Keyword(s): farmacijos specialistai, komunikacinė žinutė, emocinė ir funkcinė vertė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.251
Full TextPDF

Back