Ingrida Romaškaitė, Regina Motienė, Danguolė Grūnovienė

Santrauka

Pasaulyje kilus COVID-19 pandemijai, Lietuvos Respu­blikos Vyriausybė 2020 kovo 14 d. paskelbė karantiną valstybės mastu [7]. Dėl socialinio atsiribojimo, rizikos užsikrėsti COVID-19 ir galimų kliūčių naudotis sveika­tos priežiūros paslaugomis, galėjo kilti kokybiškos far­macinės paslaugos gavimo problemų judėjimo negalią turintiems gyventojams. Tyrimu siekta atskleisti visuome­nės vaistinėse teikiamų paslaugų prieinamumą judėjimo negalią turintiems miesto gyventojams COVID-19 ka­rantino metu. Duomenų rinkimo priemonė – stebėjimas. Stebėtos 34 visuomenės vaistinės, esančios X mieste. Ty­rimo tikslui pasiekti vykdyta apklausa pagal pasirinktus stebėjimo kriterijus. Nustatyti trys visuomenės vaistinių prieinamumo judėjimo negalią turintiems gyventojams tipai: prieinama, riboto prieinamumo ir neprieinama. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad gyventojams, turin­tiems judėjimo negalią, didžioji dauguma visuomenės vaistinių prieinamos savarankiškai, daugiau nei dešim­tadalis – riboto prieinamumo (į vaistinę gali patekti tik padedami asistento), o apie dešimtadalis − neprieina­mos. Didžiausia vaistinių neprieinamumo problema yra pandusų stoka arba netinkamas jų įrengimas ir ribotos judėjimo galimybės vaistinės viduje. Visose vaistinėse vadovaujamasi sveikatos apsaugos ministerijos infor­macija bei rekomendacijomis vaistinėms ir farmacijos specialistams dėl COVID-19 infekcijos ir kitų infekcinių ligų plitimo prevencijos, laikomasi socialinio atstumo, sudarytos sąlygos rankų dezinfekcijai. Judėjimo nega­lią turintiems gyventojams vaistinėse kyla sunkumų dėl rankų dezinfekavimo priemonių fizinio prieinamumo, skaidraus stiklo pertvaros konsultacijos metu riboja in­formacijos gavimą. Dauguma specialistų, teikdami far­macinę paslaugą, vaistinės pacientams skiria pakankamai dėmesio, konsultuoja dėl racionalaus vaistinių preparatų vartojimo, COVID-19 prevencijos ir kitais klausimais. Mažiau nei dešimtadalis specialistų nesuteikė koky­biškos farmacinės paslaugos neįgaliojo vežimėliuose atvykusiems gyventojams: elgėsi abejingai, nekantriai, buvo nedėmesingi.

Raktiniai žodžiai: judėjimo negalia, farmacinė paslauga, neįgalumas, visuomenės vaistinė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.144
Pilnas tekstasPDF

Back