Benedikt Bachmetjev, Artur Airapetian, Povilas Bernadickas, Kasparas Ašoklis, Marija Jakubauskienė

Santrauka

Nuo 2020 m. kovo 11 d. pasaulyje paskelbta COVID-19 pandemija. Jos metu veido kaukių dėvėjimas daugelyje pasaulio šalių tapo privalomas. Tokį sprendimą priėmė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama suvaldyti pandemiją. Dalis visuomenės šį sprendimą vertino neigia­mai dėl kaukių sukeliamų nepatogumų ir intervencijos į privatų gyvenimą, nepaisant kontroversiškų įrodymų dėl kaukių dėvėjimo veiksmingumo.

Tyrimo tikslas – apžvelgti ir įvertinti veidą dengiančių kaukių veiksmingumą COVID-19 pandemijos valdy­mui ir išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į kaukių naudojimą.

Tyrimo metodai. Atliktas aprašomasis paplitimo tyrimas. Tyrimo priemonė − elektroninė anoniminė Lietuvos gy­ventojų apklausa, naudojantis socialiniais tinklais. Ty­rimas atliktas 2020 m. lapkričio mėn. Tyrime dalyvavo 3992 respondentai. Duomenų analizei taikyti aprašomo­sios statistikos metodai.

Rezultatai ir išvados. COVID-19 pandemijos metu atlikti moksliniai tyrimai atskleidė masinio kaukių dėvėjimo veiksmingumą ne tik medicinos įstaigose, bet ir ben­droje populiacijoje. Veiksmingumui užtikrinti būtinos sąlygos: plataus masto kaukių dėvėjimas visuomenėje, teisingas jų naudojimas bei kitų apsauginių priemonių paisymas. Nors Lietuvoje kaukių dėvėjimo rekomenda­cijos pagrįstos užsienio valstybių patirtimi bei tarptau­tinėmis mokslo žiniomis, trečdalis apklaustųjų vis dar mano, jog kaukės nėra veiksminga priemonė pandemi­jai valdyti. Pastebėta, jog aukštojo universitetinio išsi­lavinimo žmonės labiau linkę teigiamai vertinti kaukių veiksmingumą pandemijai valdyti, nei tie, kurie tokio išsilavinimo neturi. Didelę įtaką nuomonei, jog kaukių dėvėjimas yra prasta priemonė epidemiologinei situacijai valdyti, darė kaukių sukeliami nepatogumai arba sveika­tos būklės pakitimai. Šie reiškiniai labiau būdingi senyvo amžiaus, lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms, todėl tiek Lietuvoje, tiek užsienyje atliktų tyrimų metu rastas statistiškai reikšmingas mažesnio kaukių priimtinumo ryšys su vyresniu amžiumi.

Raktiniai žodžiai: COVID-19, pandemija, sveikata, veido kaukės.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.039
Pilnas tekstasPDF

Back