Asta Dervinytė-Bongarzoni, Nomeda Gutauskienė

Santrauka

Darbe nagrinėjome santuokos nutraukimo teisinius aspektus, aprašėme vaiko psichologinio-psichiatriniovertinimo metu pastebėtus besiformuojančius vaiko psichopatologijos požymius, pasireiškusius užsitęsusių konfliktiškų tėvų skyrybų metu arba kilusšalių ginčams po skyrybų. Tyrėme, kokius klausimussiekia išsiaiškinti teismas, skirdamas atlikti vaiko psichologinį-psichiatrinį vertinimą.Darbo tikslas: išnagrinėti, kaip teismo procese atsižvelgiamaį vaiko psichinės sveikatos ir raidos poreikius. Uždaviniai: 1. Išnagrinėti tėvų skyrybų teisinius aspektus. 2. Nustatyti vaiko psichologinesproblemas ir psichopatologijos požymius, besiformuojančiuskonfliktiškų šeimos teisinių procesų metu. 3. Ištirti, kokius klausimus siekia išsiaiškintiteismas šeimos teisės bylose skirdamas atlikti vaiko psichologinį – psichiatrinį vertinimą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Analizei naudoti Vaikų ligoninės,VUVLSK filialo, Vaiko raidos centre 2007-2011 metais teismo užduoti 449 klausimai vaikų ir paauglių psichiatrams ir psichologams bei 60 kompleksiniųpsichologinių- psichiatrinių tyrimų išvadų su rekomendacijomis. Taikant kiekybinės ir kokybinėsanalizės metodus, teismo klausimai buvo analizuojamiir sugrupuoti pagal turinį ir dažnį. Rezultatai.Didžiausią klausimų dalį (29,8%) sudarė vadinamieji„Kiti klausimai“. Šie klausimai – labai įvairūs,kiekvienoje byloje skirtingi, retas iš jų teikia informacijosapie vaiko interesus, dalis – nereikalauja specialių psichologinių-psichiatrinių žinių. Išskyrėme6 vaiko poreikius padedančių nustatyti klausimųgrupes. Klausimų tipų pasiskirstymas pagal dažnį:1. Šeimos santykiai: klausimai, susiję su vaikoVAIKO PSICHOLOGINĖS GEROVĖS UŽTIKRINIMO SUNKUMAIKONFLIKTIŠKŲ ŠEIMŲ BYLOSEAsta Dervinytė–Bongarzoni1, Nomeda Gutauskienė21Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika, Visuomenės sveikatos institutas, 2Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialo, Vaiko raidos centrasemocinių ryšių su kitais šeimos nariais įvertinimu. 2. Nuomonė: klausimai, prašantys tiesiogiai išsiaiškintivaiko nuomonę teismo nagrinėjamu klausimu. 3. Įtaka: klausimai, analizuojantys, ar vaiko nuomonė nėra paveikta. 4. Sąmoningumas: klausimai, susiję su vaiko gebėjimu išreikšti savo nuomonę. Kitokių klausimų apie vaiko interesus buvo mažai: teismas uždavė tik 2 klausimus apie psichologinę vaiko būseną,o rekomendacijų dėl vaiko psichologinės sveikatosproblemų sprendimo teismas prašė tik 3,6% iš visų užduotų klausimų. Tai galima aiškinti teismo dalyvių vaiko raidos ir šeimos sistemos psichologiniųžinių stygiumi. Išvados. 1. Tyrimas atskleidė analizuojamos problemos sudėtingumą: čia persipinabesiskiriančios arba isšiskyrusios šeimos, nesutariančiosdėl vaikų, teisiniai ir psichologiniai aspektai.Į teisminį ginčą įtraukiamas ir vaikas. 2. Turi būti atsižvelgiama į vaiko nuomuonę, tik įvertinus vaiko interesus, kurie apima objektyvius faktorius, lemiančius vaiko fizinę, protinę, dvasinę, moralinę, psichologinę ir socialinę raidą. Mūsų tyrimo imtyje tėvų gebėjimo užtikrinti šiuos vaiko raidos aspektus (kaip svarbiausio faktoriaus) teismas beveik netyrė;daugiausia tirta vaiko nuomonė ir jos brandumas bei autentiškumas. 3. Psichologinio – psichiatrinio vertinimo metu nustatytų psichologinių problemų ir besiformuojančių psichopatologijos požymių gausaparodo, kad konfliktiškų šeimos bylų metu nepakankamaiatsižvelgiama į vaiko psichikos sveikatos ir raidos poreikius. 4. Psichikos sveikatos sutrikimųprevencijai būtina savalaikė psichologo, o įtarus psichikos sutrikimus – ir vaikų bei paauglių psichiatropagalba. 5. Vaiko interesų ir tėvų gebėjimų juos užtikrinti vertinimui būtinos specialios vaikųir šeimos psichologijos ir teismo psichiatrijos bei psichologijos žinios, kurias turi suteikti tam skirtos specialistų ruošimo bei tobulinimo programos.

Raktiniai žodžiai: vaiko psichologinė gerovė, tėvų skyrybos, ginčas dėl vaiko gyvenamosios vietos.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.007
Pilnas tekstasPDF

Atgal