Karolis Vasiliauskas, Kristina Klasavičiūtė, Ingrida Vasiliauskienė, Vilija Andruškevičienė, Kristina Saldūnaitė, Eglė Slabšinskienė

Santrauka

Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti suaugusių žmonių pagrin­dinius dantų gydymo baimę lemiančius veiksnius.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Vienmomentinis tyri­mas vykdytas Kauno centro poliklinikoje bei Vilka­viškio PSPC. Apklausti šiose įstaigose gydęsi paci­entai. Pildytos anketos, nagrinėjančios demografinę charakteristiką, elgesį, socialinius bei ekonominius veiksnius. Siekiant nustatyti, ar visi klausimyno klau­simai atitinka anketos turinį ir išsikeltą hipotezę, buvo pasirinktas Cronbach alfa koeficientas. Statistinė ana­lizė buvo atlikta naudojant SPSS 22.0 programą. Pa­sirinktas statistinio patikimumo lygmuo, kai p<0,05. Kiekybiniai kintamieji buvo išreikšti vidurkiais su standartiniu nuokrypiu V(SD) su 95 proc. patikimumo intervalu. Priklausomybė tarp kokybinių parametrų buvo įvertinta remiantis χ2 kriterijumi.

Rezultatai. Tyrime dalyvavo 148 pacientai: 96 mo­terys ir 52 vyrai. Daugiau nei pusė (55, 9 proc.) ap­klaustųjų nurodo bijantys dantų gydymo, iš jų 9,5 proc. – labai. Stipriau dantų gydymo bijo moterys nei vyrai. Didesnę baimę jaučia išsiskyrę asmenys (71,4 proc.) nei vedę ar vieniši. Dažniau į odontologą kreipiamasi, kai skauda. Dominuojanti organizmo reakcija – noras išvengti vizito. Baimė yra kiekvieną kartą lankantis pas odontologą ir daugiau žmonių bijo dantų šalinimo procedūros, o didžiausia baimė yra matant adatą – 56 proc. apklaustųjų.

Išvados. 56,1 proc. apklaustųjų patiria odontologinę baimę, iš jų net 9,5 proc. – labai stiprią baimę, dėl kurios vengia odontologinių procedūrų. Lytis, išsi­lavinimas, gyvenamoji vieta neturėjo įtakos baimei. Odontologinei baimei įtakos turėjo amžius, šeimy­ninė padėtis, pirmas vizitas pas odontologą. Baimė reikšmingai padidėja, kai reikia ilgai laukti ir šalia yra blogai nusiteikusių pacientų. 61,4 proc. bijan­čiųjų kreipiasi, kai skauda, 9,6 proc. – kai skausmas yra nebepakeliamas. Daugiausia žmonių bijo šalinti, gręžti dantis, matyti adatą ir jausti adatos įdūrimą.

Raktiniai žodžiai: dantų gydymo baimė, odontologo baimė.
DOI10.5200/sm-hs.2018.074
Pilnas tekstasPDF

Back