Rita Keibienė, Laimutė Jonaitienė, Sigitas Daukilas

Santrauka

Vertinant studentų asmenybes bei profesijos rinkimosi motyvus dažniausiai vadovaujamasi ugdymo karjerai paradigma, kuri pagrįsta studento individualumo ir socialumo raiškos galimybių darna. Pastaroji paradigma byloja, kad studentas, rinkdamasis profesiją, pirmiausiai turi suvokti savo asmenybės santykį su pasirinktos profesijos objektu. Todėl labai svarbu įvertinti pagrindinius profesinės veiklos rinkimosi motyvus, kurie lemia tiek studentų studijų programų pasirinkimą, tiek karjeros kategorijos suvokimą, tiek projektuojamų studijų programų edukacinių technologijų metodologijas. Šio straipsnio autoriai tyrinėdami karjeros motyvacines prielaidas kėlė tokį tyrimo tikslą – nustatyti Kauno kolegijos (KK) Sveikatos priežiūros fakulteto (SPF) farmakotechnikos ir kosmetologijos studijų programų studentų profesinės motyvacijos raiškos lygį. Tyrimo metu buvo siekiama pagrįsti (arba paneigti) tokias hipotezes: 1. Tikėtina, kad KK SPF studentų efektyvią profesinės karjeros raidą labiausiai motyvuoja profesinio meistriškumo motyvai. 2. Tikėtina, kad KK SPF farmakotechnikos ir kosmetologijos studijų programų studentų profesinė motyvacija reikšmingai skiriasi. Tyrime taikyta kiekybinio tyrimo metodika – anketinė apklausa, panaudojant profesinės motyvacijos tyrimo metodiką, skirtą profesinės veiklos motyvams tirti. Tyrime dalyvavo 194 pirmo, antro ir trečio kurso kosmetologijos ir farmakotechnikos studijų programų studentai, studijuojantys Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete. Nustatyta, kad kuo aukštesnis kursas, tuo studentų profesinė motyvacija labiau silpnėja (p = 0.024), o mokymosi motyvaciją labiau palaiko ne siekis būti labiau kompetentingam, o darbo socialinio reikšmingumo motyvai. Kosmetologijos studijų programos studentų profesinės motyvacijos silpnėjimo priežastis yra siejama su greitai neišsipildančiais profesiniais lūkesčiais bei būtinomis didelėmis valios pastangomis siekiant aukštesnio profesinio meistriškumo. Farmakotechnikos studijų programų studentų profesinė motyvacija pradeda didėti trečiame kurse.

doi:10.5200/sm-hs.2012.120

Raktiniai žodžiai: profesinė motyvacija; kosmetologijos studijų programos studentai; farmakotechnikos studijų programos studentai; karjera; kompetencija
DOI: 10.5200/365
Pilnas tekstasPDF

Atgal