Algimantas Čebatorius, Kazimieras Grigaitis, Vytautas Staniulis, Vidmantas Žegunis

Santrauka

Šlaunikaulio kaklo lūžių gydymas yra aktuali problema,kuriai spręsti taikoma keletas skirtingų gydymometodų.Darbo tikslas. Įvertinti ir palyginti pacientų, patyrusiųšlaunikaulio kaklo lūžius, gyvenimo kokybę beimirštamumą per pirmus metus po taikytų skirtingųgydymo metodų.Metodika. Atlikta pacientų, gydytų VšĮ Klaipėdosuniversitetinėje ligoninėje dėl šlaunikaulio kaklolūžių, ligos istorijų retrospektyvinė analizė. Buvovertinami pacientai, gydyti stacionare 2008 – 2013metais. Šiuo laikotarpiu gydyti 568 pacientai, iš jų104 į tyrimą neįtraukti. Pacientai suskirstyti į grupespagal taikytus gydymo metodus: totalaus klubo sąnarioendoprotezavimo, dalinio klubo sąnario endoprotezavimo,osteosintezės ir konservatyvaus gydymogrupės. Vertintas pacientų mirštamumas perpirmus metus po operacijos bei pacientų gyvenimokokybė po gydymo.Rezultatai. Vertinti 464 pacientai, iš jų 332 (72%)moterys ir 132 (28%) vyrai. Amžiaus vidurkis75±12 metai. Totalaus klubo endoprotezavimogrupės pacientų mirštamumas buvo mažiausias(p<0,05) lyginant su likusiomis grupėmis. Mažiausiąskausmą traumuotame klubo sąnaryje po gydymojautė totalaus klubo endoprotezavimo bei osteosintezėsgrupių pacientai (p<0,05). Pacientų funkcinėbūklė, vertinant judėjimo galimybes ir pagalbiniųpriemonių naudojimą vaikštant, geriausiai įvertintatotalaus klubo endoprotezavimo ir osteosintezėsgrupėse (p<0,05). Vertinant HOOS klausimyną,totalaus klubo endoprotezavimo grupės pacientaijautėsi geriau nei dalinio klubo endoprotezavimopacientai (p<0,05). Lyginant EQ-5D klausimyno atsakymus,geriausiai gyvenimo kokybę po gydymovertino dalinio klubo endoprotezavimo ir osteosintezėsgrupių pacientai.Išvados. Pacientų, patyrusių šlaunikaulio kaklo lūžius,mirštamumas reikšmingai skiriasi priklausomainuo jiems taikomo gydymo metodo. Vertinantpacientų gyvenimo kokybę po šlaunikaulio kaklolūžių gydymo, totalus endoprotezavimas exeter endoprotezuar osteosintezė ulleval sraigtais yra pranašesnigydymo metodai nei dalinis endoprotezavimasAustin-Moore tipo endoprotezu ar konservatyvusgydymo metodas.

Raktiniai žodžiai: šlaunikaulio kaklo lūžiai, klubo sąnario endoprotezavimas, osteosintezė
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.093
Pilnas tekstasPDF

Atgal