Irena Malašauskienė, Urtė Malašauskaitė

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas skubiosios pagalbos teikimas apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atveju. Tiks­las − išanalizuoti apsinuodijimo atvejais teiktą skubiąją pagalbą. Uždaviniai: 1. Aprašyti apsinuodijimą suke­liančias narkotines medžiagas bei jų žalą organizmui. 2. Apibūdinti skubiosios pagalbos teikimo veiksmus apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atveju. 3. Išanalizuoti skubiosios pagalbos teikimą apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atvejais, remiantis duomeni­mis, surinktais pasirinktoje įstaigoje. Pagrindinės narko­tinės medžiagos, sukeliančios apsinuodijimą, skirstomos į šias grupes: natūralios, pusiau sintetinės, sintetinės, psichostimuliacinės. Jas vartojant, labiausiai paveikiami kvėpavimo ir kraujotakos sistemų organai, mažiau − ša­linimo bei nervų sistemos. Tikslus skubiosios pagalbos suteikimas apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atvejais yra gyvybiškai svarbus. Išskiriami pagrindiniai ikistacionarinės skubiosios pagalbos teikimo veiksmai, kurie turi būti įvertinami atvykus pas įtariamai nar­kotinėmis medžiagomis apsinuodijusį pacientą: apsi­nuodijimo narkotinėmis medžiagomis identifikacija, remiantis triados požymiais: kvėpavimo užtikrinimas, priešnuodžio panaudojimas bei gretutinis simptomi­nis gydymas. Atlikus duomenų analizę, paaiškėjo, kad pasirinktos įstaigos medicinos specialistai 2017-2019 metais suteikė pagalbą 161 pacientui, apsinuodijusiam narkotinėmis medžiagomis. Įvykio vietoje medicinos specialistai, teikdami skubiąją pagalbą apsinuodijusiam narkotinėmis medžiagomis, atlieka šiuos veiksmus: įvertina apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis požy­mius (vyzdžių dydį, sąmonės būklę), jei reikia, užtikrina kvėpavimą arba tiekia deguonį be pagalbinių priemo­nių, skiria priešnuodį naloksoną, koreguoja gretutinius simptomus, įvertina paciento būklę po gydymo ir, jei reikia, transportuoja į stacionarą.

Raktiniai žodžiai: narkotikai, apsinuodijimas, skubioji pagalba, priklausomybė, komplikacija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.079
Pilnas tekstasPDF

Back