Dalia Aniulytė, Dovydas Verikas, Ugnė Lindžiūtė, Mykolas Stanevičius, Audrys Kukulskis, Nedas Jasinskas, Kęstutis Stašaitis, Jurgita Vladičkienė

Santrauka

Sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimoteikiamomis paslaugomis rodikliai yra veiksminga jųvertinimo priemonė. Šiems rodikliams didelę įtakądaro personalo bendravimo įgūdžiai ir mandagus elgesyssu pacientu. Tyrimo tikslas yra įvertinti LSMUKauno klinikų Skubios pagalbos skyriaus (SPS) pacientųskausmo malšinimo ir medicinos personalobendravimo su pacientais reikšmę pacientų pasitenkinimuiteikiamomis paslaugomis.Skubios pagalbos skyriaus pacientų momentinėanoniminė anketinė apklausa, tyrimo anketą adaptavuspagal JAV CAHPS ir Jungtinės Karalystės TheFriends and Family test klausimynus. Anketą sudarėdemografiniai ir su paciento vizitu susiję duomenysbei 14 vertinimui skirtų klausimų (pacientų nuomonėvertinta skalėje nuo 1 iki 7 balų). Apklausa vykdyta2016 metų rugsėjo – 2017 metų vasario mėnesiais,tyrime dalyvavo 604 pacientai.SPS darbą geriausiai vertino pacientai, kurių amžiusper 81 metai, balų vidurkis 6,79 (sn±0,413), oblogiausiai – 18 ir 30 metų amžiaus pacientai 6,5(sn±1,019). Nustatytas vidutinio stiprumo ryšys tarpskausmo malšinimo efektyvumo ir pasitenkinimoskubios pagalbos skyriaus darbu (r=0,408; p<0,05).Pacientų pasitenkinimas SPS darbu labiausiai siejosisu gydytojo darbo įvertinimu (r=0,591, p<0,05), oskyriaus pagalbinio personalo (r=0,535) ir slaugytojų(r=0,481) atliekamo darbo vertinimas turėjo mažesnį,tačiau taip pat statistiškai reikšmingą ryšį (p<0,05)su pacientų pasitenkinimu SPS paslaugomis.Šiame tyrime atskleista, kad SPS pacientų pasitenkinimolygis suteiktomis paslaugomis yra aukštas.Skausmo malšinimas siejasi su geriau vertinamomispaslaugomis. Viso personalo darbas yra reikšmingas,tačiau gydytojų darbas yra pagrindinis veiksnys, kurissiejasi su geresniais pacientų pasitenkinimo rodikliais.

Raktiniai žodžiai: pacientų pasitenkinimas, skubios pagalbos skyrius, personalo bendravimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.041
Pilnas tekstasPDF

Atgal