Gintautas Virketis, Eglė Krūminytė

Santrauka

Pacientų tarpstacionarinis transportavimas – tai populiarimedicininės priežiūros priemonė, plačiai taikomadaugelyje šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Tai atskirasveikatos priežiūros paslaugų veikla, pagrįstaužsienio moksliniuose tyrimuose, tačiau Lietuvojenežinomas jos mastas, su kokiomis kliūtimis susiduriama,kokios reikalingos sąlygos. Šiame straipsnyjeaptariami tarpstacionarinio transportavimo principai,užtikrinantys sklandų ir saugų pacientų transportavimomechanizmą tarp skirtingų lygių asmens sveikatospriežiūros įstaigų.Darbo tikslas – išsiaiškinti ir įvertinti greitosios medicinospagalbos ir stacionarinių sveikatos priežiūrosįstaigų vadovų bei specialistų nuomonę apie esamąpacientų tarpstacionarinių transportavimų situacijąLietuvoje ir veiksmus, galinčius paskatinti veiksmingesnįir saugesnį pacientų tarpstacionarinį transportavimą.Tyrimo kontingentas ir metodika. Atliktas kiekybinistyrimas anketinės apklausos metodu. Apklausta 118respondentų. Respondentais pasirinkti stacionariniųasmens sveikatos priežiūros įstaigų ir greitosiosmedicinos pagalbos įstaigų vadovai, reanimacijos irintensyviosios terapijos skyrių (RITS) vadovai / vedėjaibei priėmimo skubios pagalbos skyrių vedėjai.Rezultatai ir jų aptarimas. 83,9 proc. respondentųteigia, kad pacientams perkelti iš vienos ligoninės įkitą standartizuotų būklės vertinimo protokolų nėra.53 proc. respondentų pritaria, kad tokie protokolaibūtų paruošti ir taikomi. Atsakymo, kad „Siunčiančiosiosįstaigos gydytojas“ atsakingas už sprendimopriėmimą dėl paciento transportavimo, variantų vidurkisstatistiškai labai reikšmingai didesnis už visuslikusius atsakymų variantų vidurkius. Daugiaunei du trečdaliai atsakiusiųjų (68,6 proc.) mano, kadpaciento (atstovo) sutikimas transportuoti į kitą ligoninębūtinas. 73,1 proc. respondentų pritaria, kad poskubios medicinos pagalbos (SMP) paslaugų suteikimotikslingas tolimesnio pacientų transportavimogydymui užbaigti pagal gyvenamąją vietą teisinisreglamentavimas. 45,2 proc. pritaria, kad transportavimusturėtų vykdyti greitosios medicinos pagalbos(GMP) tarnyba. Kad „už pacientų tarpstacionarinįtransportavimą tarp įstaigų gydymo užbaigimui pagalgyvenamąją vietą po SMP paslaugų suteikimo“turėtų būti apmokama iš PSDF biudžeto, pasisako87,5 proc. respondentų.Išvados. Standartizuoto paciento būklės vertinimoprotokolo įdiegimas užtikrintų saugesnį pacientųtarpstacionarinį transportavimą. Siunčiantis gydytojasatsakingas už paciento transportavimo poreikio nustatymą.Pacientas ar jo atstovas turi būti pasirašytinaisupažindintas su numatomu transportavimu. Tarpstacionariniotransportavimo paslauga turėtų būti reglamentuotair atskirai apmokama iš PSDF biudžeto.

Raktiniai žodžiai: tarpstacionarinis transportavimas, tretinis tarpstacionarinis pacientų transportavimas, standartizuotas paciento būklės vertinimo protokolas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.083
Pilnas tekstasPDF

Atgal