Oksana Čikalova, Danguolė Drungilienė, Vida Mockienė

Santrauka

dažnai tenka pakelti didelius fizinius krūvius, patirti įvairius psichologinius bei dvasinius sukrėtimus ir išbandymus. Darbo tikslas: išanalizuoti ir palyginti stresą sukeliančius veiksnius bei jo įveikimo būdus tarp profesinės ir privalomosios pradinės karo tarnybos karių. Darbo metodika – tyrimas atliktas 2010-2011 metais, taikant kiekybinius duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus. Taikant tikslinę atranką, anketinės apklausos būdu, apklausti 233 privalomosios pradinės karo tarnybos (PPT, n=85) ir profesionalios karo tarnybos (PT, n=148) kariai, kurie tyrimo metu tarnavo Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje. Duomenų analizei naudotas statistinis programų paketas „SPSS 17 for Windows”. Naudoti statistinių hipotezių reikšmingumo lygmenys: kai p<0,05 – reikšmingas, p<0,01 – labai reikšmingas, p<0,001 – itin reikšmingas. Tiriamieji buvo supažindinti su tyrimo tikslu ir buvo gautas informuoto asmens sutikimas. Rezultatai – tyrimas parodė, kad tokie veiksniai, kaip kasdieninė rutina, karinė drausmė, nuolatinis nuovargis, negalėjimas pakeisti nustatytos dienotvarkės, kitų karių neigiamos emocijos bei griežti specifiniai reikalavimai reikšmingai dažniau sukeldavo stresą privalomosios pradinės karo tarnybos kariams nei profesinės tarnybos kariams. Stipresnis reagavimas į stresą privalomosios pradinės karo tarnybos kariams labiausiai sukeldavo vienišumo jausmą, fizinį ir emocinį išsekimą tarnybos dienos pabaigoje, o profesionalios karo tarnybos – sunkumą užmiegant naktį bei emocinį išsekimą. Streso įveikimui profesionalios karo tarnybos kariai reikšmingai dažniau, nei privalomosios pradinės karo tarnybos kariai naudojo pokalbį su geru draugu, pasivaikščiojimus, o privalomosios pradinės karo tarnybos kariai stresui numalšinti reikšmingai dažniau nei profesionalios karo tarnybos rūkydavo. Rūkymą kaip streso įveikimo būdą dažniau rinkdavosi privalomosios pradinės karo tarnybos bei profesionalios karo tarnybos kariai iš mažesnių gyvenviečių.

Raktiniai žodžiai: karo tarnyba; kariai; stresas; analizė
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.015
Pilnas tekstasPDF

Atgal