Viktorija Piščalkienė, Dainė Krasuckienė, Evelina Lamsodienė, Povilas Beseckas

Santrauka

Visame pasaulyje vykstantis gyventojų senėjimoprocesas apima ir Lietuvą. Senatvėje vyksta tam tikrifizniai ir pažintiniai pokyčiai, dauguma vyresnioamžiaus suaugusiųjų turi bent vieną lėtinę ligą.Sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugų kokybęlemia tiek organizaciniai, techniniai, finansiniairesursai, tiek itin svarbūs tarpasmeniniai faktoriai.Pagrindinės priežastys, sąlygojančios neigiamą požiūrįį senus asmenis, yra žinių trūkumas apie senėjimoprocesus ir menkas išprusimas apie vyresnioamžiaus asmenų kintančius poreikius, bendravimoypatumus.Pusiau struktūruoto interviu forma buvo parengta,vykdant tarptautinį projektą ELLAN – EuropeanLater Life Active Network (Nr. 539547-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW). Dalyvaujant Lietuvos,Suomijos, Turkijos, Portugalijos, Austrijos tyrėjamsparengta vieninga interviu forma, kuri buvoišversta į nacionalines kalbas. Šiame straipsnyjepristatomi Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatai. Interviuapėmė tris pagrindines sritis: a) ryšio ir komunikavimo/bendravimo aspektai; b)savęs priežiūrakasdieniniame gyvenime; c) sveikatos ir socialinėspriežiūros specialistų vizija. Iš viso tyrime dalyvavo17 asmenų, kurių amžius siekė nuo 65 iki 82 metų(9 moterys ir 8 vyrai). Tyrime dalyvavę pagyvenęir seni žmonės pokalbyje akcentavo tiek teigiamus,tiek neigiamus specialistų bendravimo bruožus irpateikė tiek sėkmingo, tiek neefektyvaus bendravimopatirtis. Taikant tematinės analizės principus,pagal tiriamųjų pasakojimus, buvo išskirtos šešiosdidžiosios temos. Penkios iš didžiųjų temų buvo suskirstytosį mažąsias temas. Teminis laukas apėmė:a) bendravimo barjerų priežastis; b) socialinės nelygybėsraišką; c) mokymo ir informavimo trūkumus;d) išorines prielaidas sveikimui; e) vidines prielaidassveikimui; f) profesijų paveikslo viziją.Tyrime dalyvavę asmenys išsakė, jog specialistų neverbalinėjekalboje jiems svarbūs: akių kontaktas,šypsena, maloni veido išraiška. Neigiama tai, kadpastebėjo tolerancijos ir kantrybės stoką, kuri dažniausiaipasireiškia kalbėjimo tono pakėlimu. Šiepavyzdžiai daugiausia atspindi gydytojų ir slaugytojųneigiamų emocijų raišką bendraujant su pagyvenusiaisir senais žmonėmis. Pasitaikė, kad jų vyresnisamžius menkina galimybes gauti iš gydytojųir slaugytojų sveikatos priežiūros paslaugas. Palankumosiekimą, atsilyginant dovanomis specialistams,taip pat galima priskirti prie socialinės nelygybėsraiškos. Tačiau šie tyrime dalyvausių pacientųsamprotavimai iki galo gali būti neobjektyvūs,kadangi visuomenėje vyraujančios nuomonės apiepapildomą atsilyginimą medikams rodo nebūtinaipatirtį, bet ir požiūrį į šį fenomeną.Išryškėjo respondentų nuomonė, jog mokymo (konsultavimo)veikla nėra tinkamai realizuojama, kadangitrūksta individualaus požiūrio, sveikatos priežiūrosspecialistai (ypač gydytojai) per dažnai vartojasunkiai suprantamus terminus, informacijos, susijusiossu jų sveikata, yra pateikiama nepakankamai.Visi tyrime dalyvavę vyresnio amžiaus asmenyspažymėjo ir teigiamas bendravimo su sveikatos irsocialinės priežiūros specialistais patirtis bei apibūdinosavo viziją – kompetentingai dirbančių, savodarbe besilaikančių humanizmo principų, specialistų.Kaip labai svarbios veiklai savybės pažymėtos -rūpestingumas, atlaidumas, kantrybė, išklausymas,pagarba žmogui, savitvarda.

Raktiniai žodžiai: pagyvenę ir seni žmonės, bendravimas, sveikatos ir socialinės priežiūros specialistai
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.105
Pilnas tekstasPDF

Atgal