Arida Buivydienė, Viktorija Basytė, Andrej Kolosov, Jonas Valantinas

Santrauka

Darbo tikslai buvo ištirti virusinio C hepatito ir prieštransplantaciją buvusių kepenų ligos komplikacijųįtaką pacientų, kuriems atlikta kepenų transplantacijabei įvertinti pacientų po kepenų transplantacijosgyvenimo kokybę ir palyginti ją su bendrosiospopuliacijos gyvenimo kokybe. Anketinė apklausaatlikta 2013–2014 m. Vilniaus universiteto ligoninėsSantariškių klinikose. Tyrime dalyvavo 25 pacientai(21–64 metų amžiaus), kuriems 2005–2013m. atlikta ortotopinė kepenų transplantacija. Naudotatrumpa sveikatos apklausos forma (SF–36) irHospitalinė nerimo ir depresijos skalė (HADS). Pacientų,kuriems atlikta kepenų transplantacija, gyvenimokokybės vertinimas buvo palygintas sergančiųjųvirusiniu C hepatitu ir juo nesergančiųjųpacientų grupėse. Taip pat įvertinta, kokią reikšmęgyvenimo kokybės vertinimui turėjo prieš kepenųtransplantaciją buvusios kepenų ligos komplikacijosbei palyginta recipientų gyvenimo kokybė supublikuotais bendrosios populiacijos gyvenimo kokybėsvertinimo duomenimis. Statistinė duomenųanalizė atlikta naudojant Microsoft Excel ir SPSS17.0 programas. Grupių duomenų skirtumų patikimumasnustatytas pagal Stjudent‘o t ir Mann-Whitneytestus. Tiriamieji aukštais balais vertino pagerėjusiussocialinius ryšius (80,7±21,29 balai), sumažėjusįveiklos apribojimą dėl emocinių veiksnių(77,16±35 balai). Blogiau vertino veiklos apribojimądėl fizinės būklės (61,2±40,5 balai), bendrąjąsveikatą (62,28±26,23 balais) ir energingumą/gyvybingumą(68,4±16,88 balai). Kepenų recipientųvertinimas pagal HAD skalę rodo, kad vyrauja normalusnerimas (5,84±4,57 balo), normali nuotaika(3,2±3 balo) ir normali emocinė būklė (9,04±7,23balo). Virusinio C hepatito grupės tiriamųjų bendrasissveikatos vertinimas, palyginti su nesergančiaisjuo grupės duomenimis, yra statistiškai patikimaiprastesnis (p=0,026), taip pat blogiau vertinta emocinėbūsena (p=0,043). Nustatyta, kad pacientai, patyrękomplikacijų prieš kepenų transplantaciją, pojos statistiškai patikimai (p=0,01) geriau vertino fizinįaktyvumą ir socialinius ryšius (p=0,004). Palyginustiriamosios grupės ir bendrosios populiacijosgyvenimo kokybės vertinimą, nestebėta statistiškaipatikimų skirtumų nė vienoje gyvenimo kokybėssrityje. Tyrimo rezultatų duomenimis, kepenų recipientųgyvenimo kokybės vertinimas beveik nesiskirianuo bendrosios populiacijos, tiek fizinė, tiekemocinė sveikata po kepenų transplantacijos vertinamablogiau sergant virusiniu C hepatitu. Pacientai,kuriems prieš transplantaciją pasireiškė kepenųligos komplikacijos, po transplantacijos labiau vertinapagerėjusią gyvenimo kokybę, stebimas jų didesnisfizinis aktyvumas ir geresni socialiniai ryšiai.

Raktiniai žodžiai: kepenų transplantacija, recipientai, gyvenimo kokybė, hepatitas C
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.119
Pilnas tekstasPDF

Atgal