Sigitas Griškonis, Diana Šopagienė, Birutė Strukčinskienė, Grėta Mišeikytė, Vaiva Selevičienė, Ineta Pačiauskaitė, Emilija Griškonytė, Aistė Jeriomenkaitė, Dmitrij Aleksandrov

Santrauka

Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) yra pagrindinė mirties priežastis Lietuvoje ir pasaulyje. Šiuolaikinės medicinos tikslas – ligų profilaktika ir sveikatos stiprinimas, kurie pasiekiami ugdant sveiką gyvenseną. Širdies ligų profi­laktika pradedama dar nesergant šiomis ligomis, esant didelei jų išsivystymo rizikai. Numatant riziką ir atliekant ligų profilaktiką bei sveikatos stiprinimą, kurio pasie­kiama ugdant sveiką gyvenseną, gali būti sumažinama tikimybė sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis.

Tyrimo tikslas – atskleisti Šiaurės Lietuvos gyventojų pirminės sveikatos priežiūros centrų (PSPC) pacientų informuotumą apie vykdomą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto prevencinę programą (ŠKL CD PP).

Atlikta anoniminė internetinė apklausa socialiniuose tinkluose ir apklausa raštu Šiaurės Lietuvos gyventojų bendruomenėse. Apklausa vykdyta 2022 metais. Tyrime dalyvavo Šiaurės Lietuvos PSPC 18-74 m. respondentai, užpildę anketas. Į tyrimą įtrauktos 399 tinkamai užpildy­tos anketos . Didesnę tiriamųjų dalį sudarė moterys 310 (78 proc.) ir tik 89 (22 proc.) vyrai. Tyrimo duomenų apdorojimui ir rezultatų skaičiavimui naudota statisti­nės analizės ir duomenų apdorojimo programinė įranga Microsoft Office Excel 2016 ir SPSS (27 versijos) pro­grama. Kintamųjų priklausomumui vertinti naudotas chi kvadrato (χ2) testas. Lyginant tiriamųjų grupių statistinį duomenų skirtumą, patikimumas buvo tikrintas pagal Student ir Z kriterijus. Rezultatai laikomi statistiškai pa­tikimais, kai p<0,05. Tyrimo metu nustatyta, kad respon­dentai gana tolygiai pasiskirstė ir įvertino savo sveikatą kaip gerą arba patenkinamą. Kaip ir įvertinę savo svei­katą, atitinkamai nurodė ir lankymąsi pas šeimos gydy­tojus. Beveik pusė respondentų žinojo apie vykdomą nemokamą ŠKL CD PP. Didžioji apklaustųjų PP neda­lyvavo. Iš dalyvavusių beveik penktadalis pažymėjo, kad juos paskatino šeimos gydytojas. Didžioji dauguma respondentų manė, kad PP yra efektyvi priemonė suma­žinti mirtingumą nuo ŠKL. Priimtiniausiais informacijos būdais apie vykdomą Širdies ir kraujagyslių ligų bei cu­krinio diabeto prevencinę programą beveik pusė (43,4 proc.) respondentų laiko socialinius tinklus ir straipsnius internete, kiek daugiau nei trečdalis (34,6 proc.) nurodė brošiūras, lankstinukus su svarbia informacija, dalinamus PSPC, ir tik labai maža dalis pažymėjo, kad ši informa­cija jiems neaktuali.

Išvados. Šiaurės Lietuvos gyventojų pirminės sveikatos priežiūros centro pacientų informuotumas apie Širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto prevencinę pro­gramą yra nepakankamas. Dauguma respondentų vertino savo sveikatą kaip gerą, ir tai galimai buvo viena iš daž­niausių priežasčių, kodėl jie nedalyvavo prevencinėje programoje. Nors respondentai ir žinojo apie vykdomą nemokamą ŠKL CD PP, bet ja nesinaudojo. Responden­tai įvardijo motyvus, kodėl nedalyvauja prevencinėje programoje: niekas nepakvietė dalyvauti; jaučiasi gerai; neturi laiko, nežinojo, kad tokia programa egzistuoja. Dažniausiai pacientus dalyvauti ŠKL CD PP motyvavo šeimos gydytojo pasiūlymas ar kvietimas, bei šeimos nariai. Kitos daug rečiau motyvavusios priežastys buvo draugai, radijas, televizija, internetas.

Raktiniai žodžiai: širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, prevencinė programa, informatyvumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.226
Pilnas tekstasPDF

Back