Algimantas Čebatorius, Kazimieras Grigaitis, Justinas Stučinskas, Daiva Mockevičienė, Augustas Česnavičius

Santrauka

Pacientų savęs vertinimo klausimynai (PROMs) tampa vis populiaresni vertinat pacientų rezultatus po gydymo. Lietuva ir Švedija yra dvi skirtingo so­cioekonominio statuso šalys. Tyrimo metu buvo sie­kiama palyginti pacientų gyvenimo kokybės pokytį po totalinio kelio sąnario endoprotezavimo (TKE) šiose šalyse.

Metodai. Į tyrimą įtraukti pacientai, operuoti dėl os­teoartrito (OA) 2013 metais Lietuvoje ir Švedijoje. Pacientai abejose grupėse buvo vertinami vienodai. Prieš operaciją buvo vertinama: demografiniai rodi­kliai, kūno masės indeksas (KMI), ASA klasė. Ver­tinant PROMs buvo naudojamas bendrą paciento būklę vertinantis klausimynas EQ-5D su EQ-VAS. Klausimynai buvo pildomi prieš operaciją ir vieneri metai po jos.

Rezultatai. Įtraukti 527 Švedijos pacientai ir 159 Lie­tuvos pacientai. Atsakymų dažnis po 1 metų nuo ope­racijos: 54 % – Lietuvoje ir 78 % – Švedijoje. Prieš operaciją Švedijos pacientai savo bendrą sveikatą vertino geriau nei lietuviai. Gyvenimo kokybės pa­gerėjimas po operacijos stebėtas abiejose grupėse, tačiau didelio skirtumo tarp jų nenustatyta.

Išvados. PROMs vertinimas tarp dviejų skirtingų šalių pacientų yra sudėtingas, todėl vertinant gy­dymo rezultatus tarp dviejų šalių nereiktų naudoti tik PROMs klausimynų.

Raktiniai žodžiai: PROMs, totalinis kelio sąnario endoprotezavimas, EQ-5D.
DOI10.5200/sm-hs.2018.083
Pilnas tekstasPDF

Back