Lukas Strelkauskas, Saulė Cyrolytė, Viktorija Mačiulytė

Santrauka

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir aptarti įrodymais pagrįstąinformacijąapie naujai pasireiškusios refrakterinės epi­lepsinės būklės etiologiją, klinikinę išraišką, diagnostikąir gydymą. Atlikta sisteminėmokslinės literatūros bei dokumentųapžvalga ir analizė. Duomenųbuvo ieškoma Google Scholar, Cochrane bei Medline (PubMed) duomenųbazėse. Atrinkti, išanalizuoti ir apibendrinti 22 viso teksto straipsniai, išspausdinti anglų kalba.

Tyrimo rezultatai. Naujai pasireiškusi refrakterinė epi­lepsinė būklė (NORSE) yra klinikinė būklė, kuriai bū­dingas naujas atsparios gydymui epilepsijos būklės at­siradimas pacientui, kuris neserga aktyvia epilepsija ar kitu neurologiniu sutrikimu, kai nėra aiškios ūminės ar aktyvios struktūrinės, toksinės ar metabolinės priežasties. Nacionalinė retųjų sutrikimų organizacija NORSE pripa­žino retu sutrikimu, kuris dažniau pasireiškia mokyklinio amžiaus vaikams ir jauniems suaugusiesiems. NORSE etiologija net 50 proc. atvejų lieka neaiški, tačiau ši bū­klė dažniausiai siejama su autoimuninėmis priežastimis, rečiau galima infekcinė sindromo etiologija. Šiuo atveju, ankstyvoji diagnostika (kraujo tyrimai, galvos smegenų instrumentiniai tyrimai, likvoro tyrimas, encefalogramos analizė) per pirmąsias 24-48 valandas padeda greitai at­mesti arba patvirtinti bei pradėti gydyti tam tikras struk­tūrines, metabolines, toksines, infekcines patologijas.

Išvados. NORSE sindromas – tai sunki, labai sudėtingai valdoma paciento būklė, sukelianti didelį mirtingumą. Specifinio gydymo sėkmingai kontroliuoti šį sindromą nėra, jis susideda iš kompleksinių medikamentinių ir nemedikamentinių priemonių bei intensyviosios medi­cinos specialistų priežiūros. Šiuo metu taikomas NORSE gydymas yra retai veiksmingas ir, tikėtina, nukreiptas ne į patogenezinį mechanizmą, o į simptomų šalinimą.

Raktiniai žodžiai: naujai pasireiškusi refrakterinė epilepsinė būklė, NORSE, NORSE etiologija, klinikinės išraiškos, diagnostika ir gydymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.031
Pilnas tekstasPDF

Back