Lina Kalibatienė, Andrius Macas, Darius Trepenaitis, Ričardas Kubilius

Santrauka

Labiausiai paplitusi problema vaikų anesteziologijoje– priešoperacinė pacientų baimė ir dėl to atsirandantisbendradarbiavimo su medicinos personalutrūkumas anestezijos pradžioje bei pooperacinės komplikacijos, dažniausiai pasireiškiančios vaikų elgesio sutrikimais. Vienas iš dažniausiai naudojamųmedikamentų vaikų priešoperacinei sedacijai yra midazolamas, tačiau ne visos jo skyrimo formos yra priimtinos vaikams. Tyrimo tikslas: palygintimidazolamo tablečių ir skystos formos sedacijos poveikį vaikų, kuriems atliekamos veido ir žandikauliųoperacijos, elgsenai. Metodika: klinikiniu atsitiktiniųimčių tyrimo metodu buvo ištirta 90 pacientųnuo 2 iki 9 metų, kuriems buvo atliekama veido ir žandikaulių srities operacija su anestezija. Pacientai,kurių tėvai pageidavo, kad būtų skirta prieš-operacinė sedacija, atsitiktiniu būdu buvo suskirstytiį dvi grupes: 1) tablečių grupę, kuriems sedacijaibuvo skirta midazolamo tabletė, 0,2 mg/kg dozė, n=30; 2) skystos formos grupę, kuriems sedacijai buvo skirtas peroralinis tirpalas, paruoštas iš intraveniniomidazolamo, 0,2 mg/kg dozė, n=30. Kontrolinęgrupę sudarė pacientai, kurių tėvai atsisakė priešoperacinės sedacijos, tačiau sutiko dalyvautityrime, n=30. Pacientų elgesį vertino medicinos personalas ir pacientų tėvai. Rezultatai: lyginant pacientų,kuriems buvo skirta sedacija midazolamo tabletėmisir skysta forma, elgesį atskyrimo nuo tėvų momentu ir bendradarbiaujant su medicinos personaluoperacinėje, statistiškai reikšmingų skirtumų nebuvo nustatyta. Abiejose pacientų, kuriems buvo skirta sedacija, grupėse po midazolamo paskyrimo sumažėjo pacientų, jautusių baimę ir emocinę įtampą,procentinė dalis, bei statistiškai reikšmingai padidėjomieguistų pacientų procentinė dalis. Pacientų,kuriems buvo skirtos midazolamo tabletės, tėvai statistiškai reikšmingai blogiau vertino vartojimo būdo patogumą, lyginant su pacientų, kuriems buvo skirta skysta midazolamo forma. 76,67 proc. tėvų, kurių vaikams buvo skirtos midazolamo tabletės, ir 73,33 proc. tėvų, kurių vaikams buvo skirta skysta midazolamo forma, esant poreikiui vėl pageidautų sedacijos savo vaikui. Tėvų pasitenkinimas sedacija buvo „labai geras“ ir „geras“ abiejose pacientų, kuriemsbuvo skirta sedacija, grupėse – 90,0 proc. tablečiųgrupėje ir 93,33 proc. skystos formos grupėje.Išvados: lyginant midazolamo tablečių ir skystos formos sedacijos poveikį vaikų elgsenai, statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. Analizuojant vartojimobūdo patogumą, statistiškai reikšmingai didesnėpacientų tėvų procentinė dalis „blogai“ ir „labaiblogai“ įvertino tablečių skyrimo būdą, lyginant su skysta midazolamo forma.

Raktiniai žodžiai: sedacija, vaikai, midazolamo tabletės, midazolamo skysta forma, tėvų pasitenkinimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.032
Pilnas tekstasPDF

Atgal