Ramutė Rimkienė, Vilma Žydžiūnaitė

Santrauka

Kolegijose profesinis rengimas grindžiamas teorijos ir praktinio mokymo dermės principu. Bendrosios praktikos slaugos studijų programų studentų rengimą reglamentuoja ne tik LR švietimo normatyviniai dokumentai, bet ir Europos Sąjungos direktyvos, kuriuose akcentuojama, jog praktinis mokymas turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. bendros studijų trukmės. Mokslininkai, tiriantys profesinio identiteto vystymo/si procesus ir jį sąlygojančius veiksnius, taip pat akcentuoja teorijos ir praktikos dermę, teorinių ir praktinių studijų metu formuojasi asmens profesinis identitetas. Tyrimo objektas – Lietuvos kolegijų Bendrosios praktikos slaugos studijų programų studentų profesinio identiteto lygmenys. Tyrimo tikslas – atskleisti Lietuvos kolegijų Bendrosios praktikos slaugos studijų programų studentų profesinio identiteto lygmenų sąryšį su jį formuojančiais veiksniais. Tyrimo klausimai: Kokiuose profesinio identiteto lygmenyse yra Kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai, studijuodami antrajame kurse? Kokie veiksniai sąlygoja profesinio identiteto vystymą/si? Tyrime dalyvavo keturių Lietuvos kolegijų Bendrosios praktikos slaugos studijų programų 246 antro kurso studentai. Pasirinkta tikslinė atranka. Tyrimas atliktas 2013 m. kovo – balandžio mėnesiais, kai Bendrosios praktikos slaugos studijų programų antro kurso studentai buvo išklausę dalį specialiųjų teorinių dalykų bei pirmame kurse buvo atlikę mokomąją slaugos praktiką. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžioji dauguma apklaustųjų studentų yra stipriame atidėto profesinio identiteto lygmenyje. Pagrindiniai veiksniai, darantys teigiamą įtaką profesinio identiteto vystymui/ si: dėstytojų profesinis pasirengimas slaugoje ir jų sąveika su pacientais bei sveikatos priežiūros personalu. Tyrimo dalyvių profesinio identiteto lygmenų stiprumas glaudžiai siejasi su dėstytojų profesine patirtimi slaugoje ir jų bendradarbiavimu su pacientais bei sveikatos priežiūros personalu.

doi:10.5200/sm-hs.2013.099

Raktiniai žodžiai: profesinis identitetas, koleginės studijos, Bendrosios praktikos slaugos studijų programa
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.099
Pilnas tekstasPDF

Atgal