Julius Vidikas, Edmundas Širvinskas

Santrauka

Tikslas: įvertinti kylančiosios aortos, aortos lanko,nusileidžiančiosios krūtininės aortos protezavimoanesteziologinius ypatumus, baigtis ir komplikacijas.Metodika. Retrospektyvios analizės metu analizuoti47 operacijų protokolai atrinkti iš 2006-2012 m.laikotarpio. Į analizę įtraukti duomenys: amžius,premedikacijos pasirinkimas, hemodinaminiai rodikliai,smegenų perfuzijos laikas, reoperacijų dažnis,baigtys.Rezultatai. Vidutinis vyrų amžius 60,8±13,87,vidutinis moterų amžius 70,1±8,08 (p=0.052).Dirbtinės kraujo apytakos(DKA) laikai: vyrams172,03 min.±83,27, moterims 188,4 min.±85,157(p=0.651). Įvertinus lovadienių skaičių moterys statistiškaipatikimai ilgiau būna ligoninėje po krūtininėsaortos protezavimo operacijų (p=0.017). Amžiausvidurkis buvo statistiškai mažesnis išgyvenusiųjų(p=0.05). Įvertinus smegenų perfuzijos panaudojimą,smegenų perfuzija statistiškai patikimai nepagerinobaigčių (p=0.4). Ilgesnis DKA laikas siejasisu blogesnėmis baigtimis p<0.05. Dažniausiaipremedikacijai naudojami: benzodiazepinai 59, 6%(n=28), opioidai 53,2% (n=25), rečiau betablokatoriai23,4% (n=11) ir nitratai 4,3% (n=2). Arterinė hipertenzijair išeminė širdies liga buvo dažniausiospredisponuojančios ligos tarp pacientų, kuriems atliktos krūtininės aortos srities protezavimo operacijos.Širdies išmetimo frakcija statistiškai nesiskyrėtarp pacientų su skirtingomis baigtimis ir komplikacijomis.Aortos vožtuvo nesandarumo laipsnis koreliavosu komplikacijų dažniu. Nenustatytos statistiškaiskirtingos baigtys priklausomai nuo krūtininės aortos protezavimo lokalizacijų( kylančioji aorta,aortos lankas, nusileidžiančioji aorta). Ilgesnis kardioplegijoslaikas ir DKA laikas sąlygoja didesnį reoperacijųdažnį p=0.02. ASA funkcinės klasės statistiškaipatikimai koreliuoja su komplikacijų skaičiumi(p=0.04) ir ilgesniu DKA laiku (p=0.02).Išvados. Ilgesnis DKA laikas gali būti siejamas sudidesniu komplikacijų dažniu. Dažniausiai premedikacijojepasirenkami benzodiazepinų ir opiatųgrupės medikamentai. Smegenų perfuzija statistiškaipatikimai nesąlygojo operacijos baigčių. Širdiesišmetimo frakcija nesąlygoja operacijos rezultatų.Aortos vožtuvo nesandarumo laipsniai siejami sudidesniu komplikacijų dažniu.. Operacijos baigtysnepriklausė nuo protezavimo lokalizacijos.

Raktiniai žodžiai: intensyvi terapija, aneurizma, krūtininės aortos disekacija
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.075
Pilnas tekstasPDF

Atgal