Zdislav Skvarciany

Santrauka

Krūties vėžys yra dažniausiai registruojamas piktybinis navikas tarp moterų. Per paskutinius du dešimtmečius sergančiųjų šiuo naviku išgyvenimo trukmė pailgėjo kaip ankstyvos diagnostikos bei tinkamo gydymo rezultatas. Darbo tikslas – geografiškai sugretinti populiacinius sergamumo krūties vėžiu ir invalidumo nuo jo rodiklius siekiant vizualizuoti šiuos parametrus geografiškai bei panaudojant tam tikras statistines procedūras nustatyti, kokio pobūdžio ir kokio stiprumo ryšys yra tarp šių rodiklių. Nustačius šaliai būdingą ryšį, ieškoti jam nebūdingų išimčių bei nustatyti jų priežastis. Tikrinama hipotezė, jog savivaldybėse, kur yra didesnis sergamumas krūties vėžiu, turi būti didesnis ir invalidumas nuo šios ligos. Darbe panaudoti pirminiai duomenys apie susirgusius
piktybiniais navikais, gauti iš VU Onkologijos instituto bei NNT sukaupti duomenys apie invalidumą 2001-2004 m. Rodikliai standartizuoti pagal amžių panaudojant tiesioginį standartizacijos metodą ir statistinę programą Winpepi. Analizuojamų rodiklių variabilumas erdvėje įvertintas remiantis variacijos koeficientu. Ryšys tarp rodiklių analizuotas panaudojant neparametrinę Spearmen‘o koreliacijos procedūrą. Nustatyta, kad sergamumas krūties vėžiu šalyje pasiskirstęs netolygiai. Tarp sergamumo ir negalios intensyvinių rodiklių aptiktas statistiškai reikšmingas ryšys, rodantis tendenciją – kuo didesnis sergamumas, tuo didesnis naujai nustatytos negalios dėl šios ligos dažnis, o tai dalinai patvirtina mūsų iškeltą hipotezę. Tačiau dalyje savivaldybių rastas priešingas ryšys – teritorijose, kur yra aukštas sergamumo lygis, gauti žemi invalidumo rodikliai. Standartizuoti pagal amžių
sergamumo krūties vėžiu ir negalios dėl jo rodikliai varijavo tarp 60 šalies savivaldybių. Koreliacinis ryšys tarp sergamumo ir invalidumo rodiklių buvo statistiškai patikimas (ρ=0.637, p<0.001). Kai kuriose savivaldybėse rastas atvirkštinis ryšys, kurio interpretavimui reikalingos papildomos gilesnės studijos, kad nustatytume šio fenomeno objektyvias ir subjektyvias priežastis.

Raktiniai žodžiai: sergamumas, invalidumas, krūties vėžys, savivaldybės, geografinis pasiskirstymas, variabilumas.
DOI: 10.5200/213
Pilnas tekstasPDF

Atgal