Alina Vaškelytė, Sandra Bakūnė

Santrauka

Prioritetinėmis sveikatos priežiūros sistemos sriti­mis laikoma vaikų, jaunimo bei nėščiųjų ir gimdyvių sveikatos priežiūra. Pastaruoju metu atliekama nema­žai tyrimų, kurie analizuoja gimdyvių požiūrį į joms teikiamų akušerinių paslaugų kokybę. Kiekvienam akušerijos stacionarui svarbu nustatyti, kaip gimdy­vės vertina gimdymo priežiūros teikiamas paslaugas, patenkinant jų lūkesčius.

Šio straipsnio tikslas išanalizuoti pirmą kartą ir pa­kartotinai gimdžiusiųjų gimdymo priežiūros kokybę: lūkesčius ir jų patenkinimą.

Tyrimas buvo vykdomas vienoje iš Lietuvos universi­tetinių ligoninių Akušerijos ir ginekologijos klinikos Akušerijos skyriuje 2017 m. (10 mėnesių). Tyrime dalyvavo 338 šiame stacionare gimdžiusios moterys. Atliktas kiekybinis tyrimas, kurio metu duomenims rinkti buvo naudojamas švedų autorės B. Wilde-Lars­son sukurtas klausimynas (skalė) „Gimdymo priežiū­ros kokybė, gimdyvių požiūriu“ (angl. An intrapartal – specific QPP- questionnaire (QPP – I), pritaikyta vertinti gimdymo priežiūrai gimdymo skyriuje.

Tiek pirmą kartą, tiek pakartotinai gimdžiusiųjų lū­kesčių patenkinimo įverčiai parodė, kad gimdymo priežiūros kokybė yra aukšta. Didžiosios dalies mo­terų lūkesčiai buvo statistiškai reikšmingai didesni nei jų patenkinimas. Pirmą kartą gimdžiusiųjų lūkesčiai buvo reikšmingai didesni ir geriau patenkinti poska­lėse: „Dėmesys vyrui/partneriui/šeimos nariams“, „Gimdymo palata ir jos atmosfera“ bei „Sveikatos priežiūra ir skausmo malšinimas“. Pakartotinai gim­džiusiųjų lūkesčiai buvo reikšmingai didesni ir ge­riau patenkinti poskalėse: „Akušerės darbas I – II gimdymo laikotarpių metu“ ir „Gydytojų dėmesys“.

Raktiniai žodžiai: gimdymo priežiūra, priežiūros kokybė, gimdyvių lūkesčiai, lūkesčių patenkinimas.
DOI10.5200/sm-hs.2018.078
Pilnas tekstasPDF

Back