Viltė Gabrielė Samsonė, Evelina Marija Vaitėnienė

Santrauka

Šiandieninė farmacinės veiklos strategija išgyvena per­mainų metą. Šio darbo tikslas − išnagrinėti farmacinės paslaugos kokybę ir vaistų prieinamumą užtikrinančios vaistininkų bendruomenės lūkesčių sklaidą, įvertinti vais­tininkų lūkesčių deramo tenkinimo kliūtis, išanalizuoti pavienių vaistininkų grupių lūkesčių skirtybes ir ben­drybes. Apklaustųjų respondentų atsakymų analizė liu­dija komandinio darbo, darbo planavimo ir savarankiškų sprendimų lūkesčių nenaudai. Tyrimas atskleidė dalines farmacininkų pagrįstų nuomonių eliminavimo tenden­cijas. Pripažintina, kad adekvatesnį lūkesčių tenkinimą trukdo kliūtys, kurias įveikdama vaistininkų bendruo­menė privalėtų labiau telktis ir solidarizuotis, betarpiškai priimdama sprendimus. Tyrimas atskleidė ir farmacininkų bendruomenės puoselėjamus lūkesčius naujųjų pokyčių kontekste. Anketinių duomenų analizė paliudijo esminį poreikį mažinti socialinių, fizinių ir psichologinių stre­sorių įtaką. Darbdaviams, tinklinių vaistinių adminis­tracijai, vaistinių vadovams privalu optimizuoti vaistinių darbo vadybinį modelį, užtikrinantį vaistininko darbo kokybiškumą.

Raktiniai žodžiai: farmacinės veiklos strategija, farmacininkų lūkesčiai, farmacinės veiklos modelis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.135
Pilnas tekstasPDF

Back