Vitalija Gerikienė, Vilija Vaikasienė

Santrauka

Tyrimo tikslas − išanalizuoti demencija sergančių pa­cientų kognityvinių funkcijų pokyčius bendruomenės slaugytojų ir artimųjų, namuose slaugančių demencija sergančius pacientus, atžvilgiu. Tyrimo probleminis klau­simas: kaip geba artimieji slaugyti demencija sergantį pacientą namuose, esant kognityvinių funkcijų poky­čiams? Taikyta kokybinio tyrimo strategija, vykdant pu­siau struktūruotą interviu. Tyrime dalyvavo 9 bendruo­menės slaugytojai ir 7 pacientų artimieji, kurie namuose slaugo demencija sergantį artimąjį. Tyrimo duomenims analizuoti taikyta indukcinė kokybinė turinio analizė.

Tyrime dalyvavę slaugytojai ir artimieji, slaugantys de­mencija sergantį pacientą, išskyrė pacientų atminties, suvokimo, dėmesio, orientacijos sutrikimus. Pagrindiniai asmenys, slaugantys demencija sergantį pacientą, yra artimieji, kurie slaugymo naštą turi pakelti vieni. Nuo­latinis ir tęstinis kontaktas su bendruomenės slaugytoju, tiesioginio ir netiesioginio ryšio palaikymas, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, teminiai mokymai galėtų už­tikrinti kokybišką paciento priežiūrą.

Raktiniai žodžiai: demencija, kognityvinės funkcijos, artimasis, slauga.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.021
Pilnas tekstasPDF

Back