Rūta Maceinaitė-Žandarė, Genė Šurkienė, Rita Sketerskienė, Žymantas Žandaras

Santrauka

Mokinių tėvų dalyvavimas savo vaikų sveikatos stipri­nimo procese yra nepaprastai svarbus veiksnys, siekiant užtikrinti mokinių sveikatos stiprinimo efektyvumą. Tyrimo tikslas – įvertinti 9 – 10 klasių mokinių tėvų dalyvavimą jų vaiko mokykloje vykdomame mokinių sveikatos stiprinimo procese. Tyrimo metu apklausti 2844 110 įvairių Lietuvos mokyklų 9 ir 10 klasių mo­kinių tėvai. Paplitimo įverčiams apskaičiuoti 95 proc. PI, ranginių duomenų analizei panaudoti Mann-Whi­tney ir Kruskal-Wallis testai. Sudarytas logistinės re­gresijos modelis, gauti pakoreguoti šansų santykiai, apskaičiuoti jų 95 proc. PI. Aktyviai arba labai akty­viai mokinių sveikatos stiprinimo procese dalyvavo 2,3 proc. mokinių tėvų. Jų aktyvumas buvo reikšmingai susijęs su lytimi, gyvenamąja vieta, mokyklos tipu, jos vieta bei priklausymu (nepriklausymu) SSM tinklui. Per pastaruosius metus 14,0 proc. mokinių tėvų dalyvavo renginiuose, skirtuose mokinių sveikatos stiprinimui, 10,3 proc. tėvų organizavo materialinę paramą šiems renginiams. Daugiau nei 80 proc. mokinių tėvų norėjo, arba bent iš dalies norėjo, aktyviau dalyvauti jų vaiko mokykloje vykdomame mokinių sveikatos stiprinimo procese. Šis noras buvo reikšmingai susijęs su tėvų am­žiumi, išsilavinimu ir gyvenamąja vieta. Daugumos tėvų dalyvavimo mokinių sveikatos stiprinimo pro­cese lūkesčiai buvo pozityvūs: 63,6 proc. respondentų manė, kad jų vaikas įgis sveikatos stiprinimui reikalingų žinių, 35,1 proc. tėvų teigė, kad jų vaiko mityba taps sveikatai palankesnė. Didžiausiai daliai mokinių tėvų aktyviau dalyvauti jų vaiko mokykloje vykdomame mokinių sveikatos stiprinimo procese trukdė jų laiko, žinių ir noro stoka (atitinkamai 78,4 proc., 23,1 proc. ir 22,9 proc.).

Raktiniai žodžiai: sveikatos stiprinimas, tėvų dalyvavimas sveikatos stiprinimo procese, sveikatos stiprinimas mokykloje.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.045
Pilnas tekstasPDF

Back